London Aikido Dojo - YouTube
If you enjoy our videos then please subscribe and hit the notifications button.
Go-shin-ho
Koryu-Dai-Yon - Section C
Randori-no-kata 1 - 5
Unsoku & Tandoku-Undo
Randori-no-kata - 1 - 17
Kote-Mawashi
Uchi-Tenkai-Nage
Yamada Sensei
Koryu-Dai-San - Hiji-Kime
Randori-no-kara-no-ura-waza
Shichi-no-hon
Gyaku-Gamae-Ate
Kote-Gaeshi
Sumi-Otoshi
Ninin-Dori
Shichi-no-hon 1 -7
Koryu-Dai-Yon
Randori-no-kata - - 5
Aikido Freeplay
Randori-no-kata - 1 - 17
Koryu-Dai-Yon
Endo Sensei Visit - 2011
Koryu-dai-san
Koryu-dai-yon
Koryu-Dai-Go
Randori-no-kata